تلفن ها اورژانس برای مشاوره


مهندس نظمی             09353581316

مهندس علیزاده            09143404170
مهندس علیزاده            09023404170

 

صفحات دیگر مهندس نظمی برای تماس با وی

https://RezaNazmi.wordpress.com

https://www.twitter.com/RezaNazmi

https://www.google.com/+RezaNazmi

https://www.facebook.com/Reza.Nazmi

https://www.facebook.com/from.here.there

https://www.linkedin.com/in/reza-nazmi-017b6554/

 

 

مدارک و مستندات کنترل فکر در تلگرام

 

چت با سایر قربانیان در تلگرام

 

 

Reza.Nazmi@gmail.com